Regulamin

 1. Organizator

Organizatorem kursu jest PC OPEN Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90 – 019 Łódź,  ul. Dowborczyków 30/34, wpisaną do KRS pod Nr 0000421064, NIP: 732-217- 00-13;   REGON: 101047992

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług w postaci kursów e-learning przez Organizatora, warunki zawierania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Zamawiając usługę, Uczestnik kursów e-learning potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej dotyczącej kursu e-learning, warunkami oraz niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń.

W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

III. Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Organizator – PC OPEN Sp. z o.o., z siedzibą 90 – 019 Łódź,  ul. Dowborczyków 30/34, wpisaną do KRS pod Nr 0000421064, NIP: 732-217- 00-13 ;   REGON: 101047992

Kurs e-learning – udostępniona w formie elektronicznej treść szkoleniowa, zwany dalej Kursem

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła uczestnika na kurs e-learning.

Uczestnik – osoba, która bierze udział w kurs e-learning.

Zgłoszenie na kurs e-learning – oświadczenie woli Uczestnika lub Zamawiającego stanowiące zawarcie umowy z Organizatorem o przeprowadzenie kursu e-learning na warunkach przedstawionych w ofercie Organizatora, składane za pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie którego przeprowadzane jest kurs e-learning i wystawiona faktura.

Oferta – oferta usług, zawierająca zakres i warunki tych usług, znajdująca się na stronie internetowej Organizatora albo przesłana indywidualnie do Zamawiającego.

Dyplom ukończenia kursu e-learning – dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie e-learningu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora, który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu kursu.

Prowadzący – osoba prowadząca kurs e-learning w imieniu Organizatora.

 1. Zgłoszenie i udział w kursie

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania terminu kursu w każdym czasie, w tym także bez podania przyczyn. Organizator może odwołać kurs, zwłaszcza w sytuacji, gdy do wskazanego w ofercie terminu nie zgłosi się wymagana liczba uczestników.

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

– wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora zgłoszenia na kurs/ poprzez dodania kursu do koszyka znajdującego się na stronie www.epcopen.pl

– uiszczenie opłaty w wysokości, terminie i na rachunek bankowy, podany przez Organizatora w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na kurs/ po opłaceniu zamówienia z koszyka dostępnymi formami płatności

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza przesłanego przez Organizatora, jego podpisanie i odesłanie skanu na adres poczty elektronicznej Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie/ poprzez koszyk znajdujący się na stronie www.epcopen.pl

Przesyłając wypełnione zgłoszenie na kurs, Zamawiający zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie w przypadku dostępności miejsc, z tym zastrzeżeniem, że brak będzie możliwości rezygnacji z kursu za zwrotem poniesionych należności za udział w kursie.

Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Organizatora/ dodania kursu do koszyka znajdującego się na stronie www.epcopen.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń Zamawiających, którzy prowadzą działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

Każdy uczestnik otrzyma od Organizatora dostęp do Panelu z zakupionymi kursami.

W przypadku kursów dostępnych czasowo, po upływie czasu dostępu kurs zostaje zablokowany.

 1. Rezygnacja z udziału w kursie

Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Organizatora, na który wcześniej przesłano Zgłoszenie na kurs e-learning.

Brak uiszczenia opłaty za kurs nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie e-learning.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie:

– dokonane do 3 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator zwróci Zamawiającemu albo Uczestnikowi całą wpłaconą należność za kurs e-learning (jeżeli została wniesiona),

– dokonane później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Organizator ma prawo zatrzymać całą uiszczoną należność za udział w kursie, a Zamawiającemu ani Uczestnikowi nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia. Jeżeli należność za udział w kursie nie została dokonana przed dniem rezygnacji Organizator ma roszczenie o jej zapłatę przez Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty całej należnej kwoty do dnia rozpoczęcia kursu.

Brak uczestnictwa w kursie nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia opłaty za kurs e-learning.

Organizator dopuszcza możliwość zmiany Uczestnika kursu. Zmiana może zostać dokonana przez Zamawiającego albo dotychczasowego Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora, na który przesłano zgłoszenie na kurs e-learning i jest nieodpłatna. Jeżeli zmiana zostanie dokonana później niż na 2 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, Organizator zastrzega sobie możliwość wydania dyplomu ukończenia kursu w terminie do 2 dni po dniu zakończenia kursu.

 1. Płatność za kurs e-learning

Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w kursie są zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej kursu oraz zostaną podane przez Organizatora w treści wiadomości elektronicznej przesłanej do Zamawiającego potwierdzającej udział w kursie oraz zawarcie umowy.

Płatnikiem (adresatem faktury) jest Zamawiający.

Dokonując Zgłoszenia, Zgłaszający określa rodzaj płatności:

– faktura proforma, płatność online nie wymagają uprzedniej akceptacji Organizatora.

– płatność na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności wymaga uprzedniego kontaktu z Organizatorem.

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za kurs e-learning na rachunek bankowy Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia udziału w kursie. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.

Wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie kursu zostanie powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Zamawiający i Uczestnik upoważniają Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu.

Cena wskazana na stronie internetowej dotyczącej kursu wiąże Organizatora i Zamawiającego w chwili dokonania zgłoszenia na kurs e-learning. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Organizator przewiduje także niestandardowe warunki płatności – np. dłuższy termin płatności po kursie po indywidualnym ustaleniu z Organizatorem.

VII. Odwołanie kursu przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania kursu w każdym czasie, w tym bez podania przyczyn. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zamawiających o zmianie terminu albo o odwołaniu kursu niezwłocznie od podjęcia decyzji w tym przedmiocie. Informacja zostanie przekazana w najdogodniejszej dla Organizatora i Zamawiających formie – w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku zmiany terminu kursu, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiających o nowym terminie.

W przypadku odwołania kursu Organizator niezwłocznie zwróci Zamawiającym uiszczone przez nich płatności za kurs e-learning w całości. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na numery rachunków wskazane przez Zamawiających. Za zgodą Zamawiających wpłacone kwoty mogą zostać przekazane na poczet opłaty za kurs e-learning realizowane przez Organizatora w innym terminie.

VIII. Realizacja i przebieg kursu

Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Prowadzonych kursu przez Uczestników jest zabronione.

Kurs e-learning odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

Doboru metod oraz formy prowadzenia kursu, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Prowadzący, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

Organizator dołoży należytej staranności, aby kurs e-learning było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki kursu w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

 1. Materiały

Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne materiały zamieszczone na stronach Platformy (poza przekierowaniami do artykułów na zewnętrznych stronach) podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy przez jej użytkowników.

 1. Postępowanie reklamacyjne

Zamawiający i Uczestnik mają prawo złożyć Organizatorowi reklamację dotyczącą realizacji usługi szkoleniowej.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia realizacji usługi.

Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o Zamawiający albo Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w zgłoszeniu na kurs e-learning albo reklamacji adres.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie usługi, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji.

Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby Organizatora oraz w tym terminie poinformuje osobę zgłaszającą o jej wyniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu na kurs e-learning albo reklamacji adres.

W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną w całości lub w części, Organizator może zaproponować Zamawiającemu albo Uczestnikowi:

– realizację dodatkowej formy wsparcia (kurs, doradztwo),

– indywidualne konsultacje z prowadzącym,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 30% na kolejny kurs realizowany przez Organizatora.

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy,  że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PC OPEN SP. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą  udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres … Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.

Logując się  na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

Użytkownik potwierdza,  że został  poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz że podanie danych jest dobrowolne.

Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa.

Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą  elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) Organizator może przetwarzać  bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość  świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj.:

-imię i nazwisko Uczestnika,

– data urodzenia Uczestnika, 

– adres poczty elektronicznej Uczestnika,

– telefon kontaktowy Uczestnika.

XII. Odpowiedzialność Organizatora i postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

 

Obowiązujące zakazy

 1. Zakazuje się rejestracji treści kursu
 2. Zakazuje się udostępniania loginu i hasła do kursów osobom trzecim
 3. Zakazuje się publikowania w jakiejkolwiek formie treści i materiałów otrzymanych w trakcie kursu
 4. Zakazuje się udzielania dostępu do kursów innym osobą niż Uczestnik

W przypadku naruszenia któregokolwiek z poważnych zakazów, Organizator wystąpi na drogę prawną w celu uzyskania odszkodowania za zaistniałe straty.